Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Målgrupp

Essagruppens boendeenheter tar emot pojkar i åldern 14-18, med varierande kulturell bakgrund. Arbetsteamet har även särskild kompetens inom romsk kultur.

HVB-verksamheten, behandlingsperspektivet och metoderna, liksom personalens kompetens, var vid tiden för start inriktade på romska ungdomar (läs mer under rubriken Historik).

Konceptet hade till syfte att genom individuellt anpassade insatser möjliggöra och stötta en integrationsprocess till det svenska samhället. Den upplagda utvecklingsprocessen, i en familjär miljö och med stor hänsyn och respekt för den enskilde ungdomens kulturella bakgrund, visade sig dock lämplig även för andra ungdomar med utagerandeproblematik – oavsett kulturell bakgrund. 

En stor del av våra inskrivna ungdomar de senaste åren har varit ensamkommande flyktingbarn (14-18 år), vilkas behov inte kunnat tillgodoses i övrig ordinarie HVB-verksamhet som drivs i kommunal eller privat regi.

Vi har kunnat erbjuda ett fungerande alternativ, tack vare specialkompetenser och den kulturella mångfald som vår personalgrupp representerar. Inte minst för att många inom personalgruppen är flerspråkiga. I många fall har vi möjlighet att kommunicera med ungdomarna på deras egna modersmål. så som: finska, engelska, svenska, dari, persiska, arabiska, kurdiska, pashtun, ryska, romani, spanska, polska, m.fl.