Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

MI – Motivational Interviewing

MI (motiverande samtal) är både en strukturerad samtalsmetod, och ett förhållningssätt, i syfte att underlätta förändringsprocesser.

Samtalsmetoden går ut på att genom en uppsättning av öppna frågor, bekräftelser och reflektioner uppmuntra och öka individens egen motivation för nödvändig förändring i den egna livsstilen.

Förhållningssättet är främst inriktad på att, i samspel med individen, undersöka den nuvarande situationen, utan att vare sig väcka eller fastna i motstånd.

Utifrån ett MI-förhållningssätt är individen ”experten på sitt eget liv”. Och ”hjälparens” roll medger därför varken att definiera problemet, eller presentera lösningar. Utan snarare, går hjälparrollen ut på att anpassa förväntningarna till individens egen medvetandeprocess. Att med utgångspunkt i individens egna problemformulering, ställa relevanta frågor i syfte att individen själv presenterar lämpliga lösningar.

MI som utvecklades under 80- och 90- talet inom missbruksbehandling, har visat sig ha god generell effekt för att stötta individer i behov av förändringar i livsstilen. MI används numer brett inom det sociala arbetets råd och stöd, så väl som inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, psykiatri och skola.