Journummer: 0768-68 65 44 info@essagruppen.se

Systemteori, systemteoretisk grundsyn

I systemteorin ser man individen, den unge, som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar varandra. Exempel på olika system som individen ingår i är familjen, vänkretsen, skolklassen, arbetsgruppen m.m. Och för att kunna nå en förändring hos individen behöver det system som är viktigt för individen medverka i denna process då arbetet sker runt grundorsaken till problemet snarare än de symptom problemet ger upphov till. Familj och nätverket är en viktig del i den unges förmåga till förändringsarbete.

Inom Essagruppen arbetar personalen utifrån att ungdomens nätverk (familj, släkt, vänner etc.) är en viktig del i behandlingen, att involvera de olika system ungdomen ingår i och få dem delaktiga i förändringsprocessen. Detta innebär bland annat familjesamtal, att familjen är med i processen då målet är att ungdomen ska kunna ha en så bra hemgång från boendet som möjligt med bibehållen relation till sitt naturliga nätverk. Personal har även tätt samarbete med skola/praktik då det är en viktig skyddsfaktor för ungdomen och den fortsatta positiva utvecklingen.

Vårt främsta analysverktyg i detta arbete är KASAM.